Medioevo Romanzo
Rivista semestrale

Home

Chi siamo

Direzione

Indici

Seminario

Norme

Diffusione

XXXIV 2010 - 2

JOAN SANTANACH I SUÑOL, El ‘llibre de sent soví’, les seves “versions” i la circulació de textos culinaris medievals [352-95]

El Llibre de Sent Soví, compost a mitjan segle XIV, va circular àmpliament al llarg de l’Edat Mitjana, per bé que només se n’ha conservat un manuscrit, copiat al segle XV. Com la immensa majoria de llibres de cuina medievals, la versió original de l’obra va ser corregida i adaptada per mans posteriors, algunes de les quals eren de cuiners professionals. No hi ha dubte que la versió conservada del Sent Soví és sensiblement diferent de la manera com el seu compilador anònim la va concebre: en el mateix manuscrit hi ha una taula de receptes que remet no a la versió que s’hi va copiar, sinó a un antecedent seu; la comparació entre els dos estadis de l’obra mostra divergències importants. Disposem així mateix d’altres fonts sobre la seva tradició textual: versions del text van ser usades en la composició del Llibre de potatges i del Llibre d’aparellar de menjar. Aquest paper assaja d’estudiar la relació entre les versions conservades del Sent Soví per tal d’oferir una mica de llum sobre els seus orígens i transmissió.


The Llibre de Sent Soví, composed around the middle of the fourteenth century, circulated widely throughout the Middle Ages, yet only one manuscript has survived, copied in the fifteenth century. Like the great majority of medieval cookbooks, the original version of this book was amended and adapted by later hands, some of them professional cooks. There is no doubt that the preserved version of the Sent Soví is quite different from the way its anonymous compiler conceived it: in the manuscript itself, there is an index of recipes that refers not to the version copied into the manuscript, but to an earlier recension of it; the comparison between the two states of the work reveals important differences. We also have other sources of evidence about its textual tradition: versions of the text were used in the composition of both the Llibre de potatges and the Llibre d’aparellar de menjar. This paper tries to examine the relationship between the preserved versions of the Sent Soví in order to give some light to its origins and transmission.

Letto 305 volte

Sede

Indirizzo postale:
Prof. Lino Leonardi
Medioevo Romanzo
c/o Fondazione Franceschini
Via Montebello, 7 - 50123 Firenze
 
direzione@medioevoromanzo.it